NAPOLI - FERDINANDO II (1830-1859) - Piastra 1834
Stima: € 500,00 - € 700,00
Argento
Gigante 58
SPL/FDC